ALGEMENE VOORWAARDEN - MARKITA

1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
2. Alle goederen en diensten worden aanvaard en afgehaald bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. In geval van verzending worden ze vervoerd op kosten en op risico van de klant.
3. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij dertig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering.
4. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 40 % van de prijs te vragen vooraleer te leveren. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling/huur van rechtswege als nietig te beschouwen en zal de klant een forfaitaire schadervergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40 % van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding.
5. Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien wij ons met deze wijze van factureren akkoord hebben verklaard, behalve in die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft medeondertekend.
6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.
7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige- of grammaticale fouten. Wanneer een klant zich akkoord verklaard met een ontwerp en de toelating geeft om dit te drukken worden wij hierdoor ontslaan van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen.
8. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering of uitvoering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden. Klachten kunnen niet ingeroepen worden om de factuur niet of laattijdig te betalen.
9. Wanneer ten gevolge van overmacht wij niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren,
behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid inzake problemen met domeinnamen, hosting en mailboxen.
De huur van de domeinnaam en/of hosting van een website wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 1 jaar indien er geen opzegging gebeurt per aangetekend schrijven en dit minstens 1 maand voor het vervallen van de domeinnaam en/of hosting.
Wanneer gekozen worden voor maandelijkse betaling bedraagt de opzegtermijn 3 maanden.
10. Bij aankoop van een Nord VPN abonnement fungeren wij enkel als contactpersoon en licentiebeheerder.
Bij het plaatsen van een bestelling voor een Nord VPN abonnement gaat u automatisch akkoord
met de algemene voorwaarden en privacy policy van Nord VPN.
11. Onze facturen zijn contant betaalbaar te 8200 Sint-Andries, Grote Moerstraat 30. Op hun bedrag zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijl interest verschuldigd zijn van 12 % per jaar.
12. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 30 dagen na de vervaldag, zal het openstaand factuurbedrag, zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met 10 %, met een minimum van 50 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
13. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde elke samenwerking stop te zetten, zonder opgave van de reden.
We zullen de klant hiervan minimum één maand op voorhand aangetekend en per mail in kennis stellen.
14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.